Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to dokument, którego celem jest analiza planowanej inwestycji pod kątem możliwości i ewentualnego zakresu oddziaływania na środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi oraz wszelkie dobra materialne i zabytki. Każde przedsięwzięcie, ze względu na indywidualny charakter i specyficzne warunki, wymaga skompletowanie odpowiednich dokumentów i informacji. Naszych klientów wspieramy w profesjonalnym przygotowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W pełnym zakresie raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawieramy między innymi jego plan, opis elementów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanej inwestycji, opis zabytków chronionych pozostających w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodjęcia się przedsięwzięcia oraz wszystkie inne wskazane w ustawie.

Raporty środowiskowe

Współpraca z klientami obejmuje ocenę zasadności wykonania raportu, skompletowanie informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przekazanie informacji o mocnych i słabych stronach przedsięwzięcia, przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożenie wniosku w urzędzie na podstawie pełnomocnictwa, monitorowanie postępu prac administracyjnych, w razie potrzeby uzupełnienie danych dla urzędu oraz przekazanie informacji o wydanej decyzji.

Wszelkie usługi związane z zarządzaniem ochroną środowiska wykonujemy w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowywania raportów środowiskowych. Cena sporządzania raportu zależy od zakresu raportu i ustalana jest indywidualnie z klientem. Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z naszej pomocy!